Bc. Lucie Kovářová Ochrana lidského plodu z pohledu medicínského a trestního práva

Bc. Lucie Kovářová

Bakalářská práce

Ochrana lidského plodu z pohledu medicínského a trestního práva

Bc. Lucie Kovářová Ochrana lidského plodu z pohledu medicínského a trestního práva
Bc. Lucie Kovářová Ochrana lidského plodu z pohledu medicínského a trestního práva
Protection of human embryo from the perspective of medical and penal law

Anotace: Bakalářská práce se zabývá tematikou legislativní ochrany lidského plodu. V jednotlivých kapitolách je rozebrán pojem lidského plodu a jeho právní ochrana v České republice ve srovnání s Velkou Británií. Dále je pozornost věnována interrupci a etickým a morálním postojům, jež souvisejí s ochranou lidského plodu, problematice hodnoty nenarozeného lidského života z pohledu etického i z pohledu náboženského, včetně pohledu náboženské morálky na potraty.

Abstract: This bachelor thesis deals with the topic of legislative protection of the human fetus. The individual chapters analyze the term human fetus and its legal protection in the Czech Republic in comparison with the Great Britain. The particular attention is also paid to abortion and ethical and moral attitudes relating to the protection of the human fetus, the issue of the value of unborn human life from the perspective of ethics from the perspective of religion, including religious view of morality on abortion.

Klíčová slova: Embryoetikainterrupcelidský plodmedicínské právoochrana lidského plodutrestní právoVelká Británie. Embryoethicshuman fetusmedical lawprotection of human fetuspenal lawthe United Kingdom.

Hana ŠELIGOVÁ – Současné etické problémy porodnictví a gynekologie

Vysokoškolské kvalifikační práce

Anotace: Bakalářská práce rozebírá interrupci a dárcovství oocytů z etického hlediska. Je zaměřena na obecnou etiku, ale také na etiku v ošetřovatelství a ve zdravotnictví. Část práce, která pojednává o etických hlediscích interrupce, popisuje názory zastánců i odpůrců interrupce a v souvislosti s daným tématem je zde pojednáváno také o morálním statutu lidského embrya, ale také o právech ženy a nenarozeného dítěte. Práce také zahrnuje již zmiňované dárcovství oocytů a etické problémy, které s sebou tato problematika přináší. V praktické části jsou analyzovány výsledky zjištěné na základě dotazníkového šetření, jehož cílem bylo zjistit postoj laické veřejnosti k interrupci a dárcovství oocytů.

Hana ŠELIGOVÁ - Současné etické problémy porodnictví a gynekologie
Hana ŠELIGOVÁ – Současné etické problémy porodnictví a gynekologie

Abstract: This Baccalaureate work analyses abortion and the donation of oocytes from an ethical viewpoint. It has within itsfocus common ethics but also the ethics concerning and surrounding Nursing and Health. The part of this work which deals with ethics from an abortion viewpoint is described from the opinions of both proponents and opponents of abortion, and in the context of the given theme consideration is also given to the moral status of the human embryo, along with the rights of the woman and the unborn child. This work also comprises of reference to the donation of oocytes and the ethical difficulties which this issue alone entails. The practical side of this thesis are the analyses of results obtained from basic questionnaire gathering the aim of which was to ascertain the stance of the general, non-professional public towards abortion and the donation of oocytes.

 postoj laické veřejnosti k interrupci a dárcovství oocytů
postoj laické veřejnosti k interrupci a dárcovství oocytů

Klíčová slova: etikainterrupceplodviabilita plodudárcovství oocytů