Co je to filosofie? Počátky filosofie

filosofie – skládá se ze dvou řeckých slov – „filein“ = milovat a „sofie“ = moudrost (vědění jak žít – jak obstát v tomto světě)

Co je to filosofie? Počátky filosofie
Co je to filosofie? Počátky filosofie
 • filosofie je především přemýšlením, které zahrnuje kladení otázek a hledání odpovědí na ně

Důvody ke vzniku filosofie

 • člověk chtěl ve světě uspět, prosadit se, najít si prostor pro způsob svého „zachování se“
 • východiskem k uspění ve světě je pro člověka jeho vlastní rozum, schopnost myslet, schopnost tázat se
 • základní otázkou člověka se tedy stal člověk sám a jeho osvědčení se ve světě – vznikla životní potřeba se ve světě orientovat; základní způsoby orientace ve světě jsou dva:
  • mýtus -staví se na základě příkazů a zákazů, vychází z každodenní skutečnosti, předkládá člověku „hotovou“ moudrost, znalost vztahující se k životu; je více protkán emocemi; nevytváří reflexi činů
  • filosofie – překonává každodennost; pátrá po základech, důvodech; předpokládá údiv, pochybování a nejistotu
 • začínáme se ptát: Jaký to má všechno smysl? Co to a to znamená? Proč vůbec něco je? Jaký je svět ve skutečnosti?
 • filosofie je tedy spjata se zpochybňováním a prověřováním, ve snaze vidět věci jak jednotlivě, tak v celku; zabývá se jak samotným člověkem, tak jeho působením ve světě, jehož jsme součástí
 • filosofie zkoumá pravdu

Pravda mýtická a filosofická

Počátky filosofie
Počátky filosofie

– pravda mýtu – sdělována skrze vyprávění, každý ji může přijmout a pochopit tím, že v ní věří; avšak neodkrývá povahu věci – její zákon a důvod

– pravda filosofická – jde vlastně o odkrývání toho, co našemu poznání bylo zakryto; řecky se pravda řekne – „alétheia“ – nezakrytost, odkrytost

 • pravdu však nemůže poznávat každý; pravda se odkrývá tomu, kdo je na ni naladěn,

kdo je schopen ji vnímat, kdo v ní dokáže pravdu rozpoznat

 • staří Řekové vždy k poznávání pravdy předpokládali sebezdokonalování člověka; kdo chce poznat pravdu, musí nejprve „poznat sám sebe“; tento požadavek platí dodnes
 • rozvoj filosofie nastal ve starém Řecku díky přeměně způsobu obživy – začalo převládat řemeslo a obchod nad zemědělstvím, což vedlo lidi více k experimentování, vynalézavosti, promýšlení budoucnosti
 • lidé začali mít více času, začali se více zdokonalovat a vzdělávat, rozvíjel se teoretický život; došlo k zásadnímu oddělení filosofie a mýtu
 • oproti řecké (později západní) filosofii v Orientu nedošlo ke striktnímu oddělení filosofie, jako kritického přemýšlení, a mýtu – orientální moudrost bývá vyjadřována obraznou a poetickou formou, často také splývá s náboženstvím
 • Orient si uchoval schopnost vnímat svět a člověka v celku a v souvislostech

Dělení filosofie

1. Základní třídění disciplín

 • nejprve všechny poznatky ohledně světa a života v něm byly řazeny obecně do filosofie; později se začala zvyšovat nutnost začít je třídit a rozdělovat
 • rozdělení filosofie bylo různé:
  • filosofie bylo roztříděna na – fyziku („physis“ = přírodní), etiku, logiku
  • podle Aristotela – první filosofie – týkající se nejzákladnějších problémů a příčin jsoucen – a druhá filosofie – zahrnující přírodní vědy
  • podle spisů – fyzika a metafyzika (viz část ontologie)

2. Filosofické nauky

 • vycházejí ze tří základních otázek, které si filosofie klade
  • teoretická filosofie – zabývá se nejobecnějšími filosofickými otázkami světa a člověka
 1. ontologie – obecně nauka o bytí – Co to znamená „být“? Jaká je povaha světa, věci, člověka?
 2. gnoseologie – teorie poznání – Jak poznáváme? Co je poznání? Jak je možné něco poznat?
 3. filosofická antropologie – obecně nauka o člověku – Kdo je to člověk? Jaké je jeho postavení ve světě? Jaké jsou jeho cíle?
  • praktická filosofie – otázky týkající se „umění žít“
 4. etika – teorie lidské mravnosti, nauka o lidském chování z hlediska dobra a zla
 5. poietika – nauka o lidské tvořivosti; zahrnuje např. estetiku a filosofii techniky
  • mezní filosofické disciplíny – vznikly vždy, když došlo k oddělení nové vědy od filosofie (např. při oddělení etiky vznikla morální filosofie zabývající se otázkou „Co je dobro?“)
  • dějiny filosofie – obsahují všechny oblasti teoretické filosofie – ontologii, gnoseologii a filosofickou antropologii v pohledu významných filosofů a filosofických směrů

   Hlavní filosofické disciplíny
   Hlavní filosofické disciplíny

Hlavní filosofické disciplíny

1. Ontologie

 • filosofická nauka o „bytí“; název vznikl z řeckého slova „on“, 2. pád „ontos“ = jsoucí,

to co jest

 • každá věc, vlastnost, činnost nějak existuje – jest – je jsoucnem; vše různě existuje, společné mají to, že jsou;
 • Co umožňuje, že věci jsou? – tím umožňujícím existenci je „bytí“
 • bytí je základem – substancí – i příčinou všech jsoucen (věcí); ono bytí je pro každého něčím jiným, někdo za ním vidí Boha, jiný ideu nebo základní pralátku
 • bytí se nám ukazuje v jsoucnech, protože jednotlivá jsoucna se nám nějak „jeví“ (jeví se našim smyslům); bytí je však pro nás nepřístupné – zůstává skryto za jevy
 • bytí si nemůžeme nijak přestavit, nemá tvar a tudíž ho nemůžeme ani nijak konkrétně popsat
 • pro ontologii se také používá výraz metafyzika; pojem vznikl na základě uspořádání Aristotelových spisů v Alexandrijské knihovně – ontologické spisy bez jednotného názvu byly řazeny za spisy fyzikálními (přírodními) – tedy za fyzikou („meta ta fysika“); později získala metafyzika i hlubší význam – zkoumá to, co je „za fyzikou“ – za smysly postižitelnými jsoucny
 • ve svém dlouhém vývoji bývala často metafyzika (ontologie) chápána jako strnulé rozebírání světa do nejmenších detailů
 • oproti tomu se tedy vyvinula dialektika – vidění světa v souvislostech, v celku a ve vývoji
 • jedním z problémů, které ontologie řeší – Kolik je bytných principů?
  • monisté – v základu světa je jediný princip; povaha tohoto principu může být různá
 1. materialisté – základem světa je hmota (př. marxismus)
 2. idealisté – základní a určující prvek tvoří idea, myšlenka nebo božský princip
 1. objektivní idealisté – duchovní základ světa existuje nezávisle na nás, našich myšlenkách a našem prožívání (př. Platón, Hegel)
 2. subjektivní idealisté – bytí je odvozeno z našeho vědomí, naše vědomí formuje realitu (př. Berkeley)
  • dualismus – základ světa je tvořen dvěma neslučitelnými a na sebe nepřevoditelnými principy (př. Aristoteles, Descartes)
  • pluralismus – existuje více bytných principů (př. Leibnitz)
 • další otázka – Je jsoucno schopno přeměn a vývoje? Je předem předurčeno a má cíl?
  • teleologie – jsoucna vznikají pro svůj konkrétní cíl, budoucnost je předurčen
  • determinismus – z každé příčiny lze odvodit následek, vše je podmíněno
  • indeterminismus – vývoj předchozím stavem podmíněn není a děje se náhodou
 • Je bytí v jednotlivých jsoucnech přímo obsaženo nebo existuje mimo ně?
  • imanentní – bytí je v jsoucnech přímo obsaženo, je světu imanentní (př. Aristoteles)
  • transcendentní – bytí je od jsoucen odlišeno – svět překračuje, je světu transcendentní (př. Platón, křesťanská filosofie)
 • k dalším otázkám patří povaha prostoru a času

Bytí jako problém jazykový a logický

Bytí jako problém jazykový a logický

 Bytí nejenom že je problémem jazykovým a logickým, ale především je a nemůže nebýt problémem ontologickým, protože sama ontologie teprve pojem bytí definuje, nebo se o to alespoň snaží.

Bytí nejenom že je problémem jazykovým a logickým, ale především je a nemůže nebýt problémem ontologickým
Bytí nejenom že je problémem jazykovým a logickým, ale především je a nemůže nebýt problémem ontologickým

Termín bytí používá nejčastěji substantivně, jako podstatné jméno označující něco reálného, skutečného, jsoucího. Jako nejabstraktnější a nejuniverzálnější termín, který má nejjednodušší, ideální a zdánlivě nejjasnější a tudíž nejširší možnost použití. Bytí zahrnuje nejobecnější vlastnost všech jsoucen, je prosto dalších konotací, proto má největší, dalo by se říci absolutní rozsah. Těmto svým vyjímečným vlastnostem vděčí za svou další výlučnost a sice nemožnost bytí být jasně definováno, tedy alespoň z hlediska tradiční Aristotelovy striktní logické definice, neboť bytí jako nejvyšší a nejvíce abstraktní pojem nemá žádný vyšší rod, pod který by mohlo být podřazeno, a protože každá specifická diference, kterou by se někdo mohl pokusit definovat bytí, by sama byla nějakou formou bytí.

Nicméně problém definice je o to záhadnější, že většina soudných lidí se alespoň vágně shodne na tom, co se bytím označuje, na tom co existuje, může existovat, nebo co může být myšleno. A dále, že negace bytí (nebytí) nemůže být myšleno, neboť ať už by to bylo cokoliv, vždy už by to bylo jsoucí, byť jsoucí myšlené. Toto postavení bytí proti nebytí vede k principu kontradikce říkajícímu, že něco nemůže v jednom okamžiku a z jednoho úhlu pohledu zároveň být i nebýt. O bytí můžeme říci jen tolik, že je vším co jest nebo co může být, a co v sobě nemá vnitřní rozpor, který by mu bránil v tom, aby bylo.

Avšak ačkoliv je bytí nejabstraktnějším termínem, je vyjádřením něčeho skutečného. Všechna existující jsoucna jsou konkrétní, určená mnoha kvantitativními a kvalitativní charakteristikami, která jsou přehlížena, aby bylo možno nahlížet jsoucna jako jsoucna. Ontologie se vypořádává s reálným bytím, ne s logickým pojmem bytí a jeho problematikou (např. vztahy rodů a druhů, antecedentu a konsekventu, atd.). Ontologie se zabývá především substancemi a jsoucny jako jsoucny, a až sekundárně s akcidenty, které jsou jsoucny jsoucen a existují pouze se substancemi, které modifikují.

ontologické bytí z principu nemá možnost své negace
ontologické bytí z principu nemá možnost své negace

Protože ontologické bytí z principu nemá možnost své negace, ukazuje se jakýmsi způsobem jediné a jedinečné. Vzpomeneme-li letmo ontologickou diferenci, totiž že co jest jsoucí jakožto jsoucí, to jest jsoucí z hlediska toho, že jest, z hlediska jeho bytí, je zřejmé, že mezi jsoucnem a bytím je rozdíl. Jsoucno je reálné nebo myšlené, tedy jsoucno jest, kdežto bytí není, bytí se neustále děje, bytí je neoddělitelnou součástí jsoucna a nelze je od jsoucna separovat, a proto bytí bez možnosti alternativního stavu nebytí vyvstává jako nadbytečné. Stav bytí je jediným možným a bytí je proto samozřejmé. Kdyby se dalo prohlásit, že bytí jest, pak by bytí bylo jsoucnem a nikoliv bytím, avšak toto bytí by šlo nahlížet z hlediska jeho bytí. Z bytí nevyplývá nic než, že jsoucí jest díky bytí, které se však neustále děje. O jsoucím můžeme říci pouze, že jest, o bytí pouze, že se neustále děje.

Tento fakt, že bytí je samozřejmé a zároveň jedinečné, způsobuje, že bytí nemůže být redukováno na problematiku jazykovou a logickou, ale, že je především problematikou ontologickou. Bytí nemůže být ontologii zcizeno, alespoň z hlediska, z kterého ontologie bytí nahlíží, tedy, že nahlíží jsoucí jako jsoucí, z hlediska jeho bytí. Ontologie je stejně jako bytí samozřejmá a zabývá se, tak jako každá jiná věda tím, co sama sobě definuje a tím jak sama sebe definuje. Ontologii budiž připsáno k dobru, že se definicí sebe sama nevyčerpává. Logika a jazykověda zkoumají ty aspekty bytí, které si samy definují a, které jsou pro jejich potřeby relevantní. Ontologie zabývá bytím v jeho nejobecnějších určeních, a proto je na bytí závislá také formálně existenčně, a spolu s ostatními vědami a vším ostatním ontologicky existenčně, protože pokud by nebylo bytí, nebylo by nic nejen ke zkoumání, ale vůbec nic, což ovšem nemohu vědět. Bytí jako nejobecnější pojem spolu se závěry ontologie (a některých ostatních věd) pronikají do většiny věd, avšak většina ostatních věd neproniká nutně do ontologie. Nechci stavět ontologii do nějak výlučného postavení, nicméně v problematice bytí zaujímá místo přinejmenším dominantní.

Bc. Lucie Kovářová Ochrana lidského plodu z pohledu medicínského a trestního práva

Bc. Lucie Kovářová

Bakalářská práce

Ochrana lidského plodu z pohledu medicínského a trestního práva

Bc. Lucie Kovářová Ochrana lidského plodu z pohledu medicínského a trestního práva
Bc. Lucie Kovářová Ochrana lidského plodu z pohledu medicínského a trestního práva
Protection of human embryo from the perspective of medical and penal law

Anotace: Bakalářská práce se zabývá tematikou legislativní ochrany lidského plodu. V jednotlivých kapitolách je rozebrán pojem lidského plodu a jeho právní ochrana v České republice ve srovnání s Velkou Británií. Dále je pozornost věnována interrupci a etickým a morálním postojům, jež souvisejí s ochranou lidského plodu, problematice hodnoty nenarozeného lidského života z pohledu etického i z pohledu náboženského, včetně pohledu náboženské morálky na potraty.

Abstract: This bachelor thesis deals with the topic of legislative protection of the human fetus. The individual chapters analyze the term human fetus and its legal protection in the Czech Republic in comparison with the Great Britain. The particular attention is also paid to abortion and ethical and moral attitudes relating to the protection of the human fetus, the issue of the value of unborn human life from the perspective of ethics from the perspective of religion, including religious view of morality on abortion.

Klíčová slova: Embryoetikainterrupcelidský plodmedicínské právoochrana lidského plodutrestní právoVelká Británie. Embryoethicshuman fetusmedical lawprotection of human fetuspenal lawthe United Kingdom.

Hana ŠELIGOVÁ – Současné etické problémy porodnictví a gynekologie

Vysokoškolské kvalifikační práce

Anotace: Bakalářská práce rozebírá interrupci a dárcovství oocytů z etického hlediska. Je zaměřena na obecnou etiku, ale také na etiku v ošetřovatelství a ve zdravotnictví. Část práce, která pojednává o etických hlediscích interrupce, popisuje názory zastánců i odpůrců interrupce a v souvislosti s daným tématem je zde pojednáváno také o morálním statutu lidského embrya, ale také o právech ženy a nenarozeného dítěte. Práce také zahrnuje již zmiňované dárcovství oocytů a etické problémy, které s sebou tato problematika přináší. V praktické části jsou analyzovány výsledky zjištěné na základě dotazníkového šetření, jehož cílem bylo zjistit postoj laické veřejnosti k interrupci a dárcovství oocytů.

Hana ŠELIGOVÁ - Současné etické problémy porodnictví a gynekologie
Hana ŠELIGOVÁ – Současné etické problémy porodnictví a gynekologie

Abstract: This Baccalaureate work analyses abortion and the donation of oocytes from an ethical viewpoint. It has within itsfocus common ethics but also the ethics concerning and surrounding Nursing and Health. The part of this work which deals with ethics from an abortion viewpoint is described from the opinions of both proponents and opponents of abortion, and in the context of the given theme consideration is also given to the moral status of the human embryo, along with the rights of the woman and the unborn child. This work also comprises of reference to the donation of oocytes and the ethical difficulties which this issue alone entails. The practical side of this thesis are the analyses of results obtained from basic questionnaire gathering the aim of which was to ascertain the stance of the general, non-professional public towards abortion and the donation of oocytes.

 postoj laické veřejnosti k interrupci a dárcovství oocytů
postoj laické veřejnosti k interrupci a dárcovství oocytů

Klíčová slova: etikainterrupceplodviabilita plodudárcovství oocytů

Kamenictví Hasil, s.r.o.

Kamenictví Hasil, s.r.o.

Kamenictví Hasil, s.r.o.
Kamenictví Hasil, s.r.o.
Lanžhotská 3229/24,
69002
Břeclav Kamenické práce – pomníky, rámy, krycí desky, urny, lucerny, vázy. Vyrábíme schody, schodišťové nosníky, parapety, koupelnové a kuchyňské desky, obklady krbů, žulové obklady a dlažby. Výrobky z žuly, mramoru a teraca. Prodej posypové drtě.Gleibo:“výborná komunikace, rychlá a profesionální práce, vřele doporučuji.”www.kamenictvihasil.czDodáváme pomníky, rámy, krycí desky, urny, lucerny, vázy. Vyrábíme schody, schodišťové nosníky, parapety, koupelnové a kuchyňské desky, obklady krbů, žulové obklady a dlažby. Prodáváme žulu, mramor, posypovou drť, impregnace na kámen, teraco.

Kameník a kamenosochař Břeclav

Kameník a kamenosochař Břeclav

 

Kameník a kamenosochař Břeclav
Kameník a kamenosochař Břeclav

Zpracování kamene
Vznik oprávnění: 12.01.1994

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Vznik oprávnění: 03.03.1998
Obory činnosti:
-Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
-Velkoobchod a maloobchod

Základní informace
Tomáš Wech
Okružní 1155/4, 69301, Hustopeče

Telefon 603378252
Výpis obchodního rejstříku
IČ: 48877417
Insolvenční rejstřík
IČ: 48877417
Nabízené služby:
Kameník a kamenosochař

 

Marcus Revolta – Intro

Marcus Revolta – Intro

Revolta je český rapper a hip-hopper. Je taky známý pod jménem Revolta nebo i Marcus Revolta.

Založil seberevoltu společně s Adamem Raw.
Objížděli základní školy a zakládali komunity seberevolty.

Song stahuj zde: https://goo.gl/t6hXTx
Pomohla ti má hudba?
Napiš na http://www.marcusrevolta.cz
Další videa: https://goo.gl/Vv6oQg
Hudba, text, rap, scénář: Marcus Revolta
FB: https://goo.gl/hYbpmZ
IG: https://goo.gl/fuq1Hy
Video: KreativLooks
FB: https://goo.gl/pPFxdg
Rashid Garipov (https://goo.gl/Kb5LWc)

Petr Kadaník
Daniel Barčák

Revolta rozhovor 3/2017 jak to bylo a jak to bude

Revolta rozhovor 3/2017 jak to bylo a jak to bude

Protože mu to přišlo správný, dokázal pomoct tisícům mladých lidí najít směr, dokázal pomoct lidem v naší republice mnohem víc, než kdy jakýkoli politik, nebo charity. A to jako 23 letý kluk. Brzy bude jeho video právě o hnutí, který s kamarády nastartoval. Myslíte si, že hudba nejde dělat? Myslíte si, že něco nejde? Mára vás vyvede z omylu. Právě se chystá vydat nové album !!! A je čas, aby i on začal dostávat…..chystá se na tvůrčí cestu do USA a VY VŠICHNI MŮŽETE PŘISPĚT, POKUD SI MYSLÍTE, ŽE JE SPRÁVNÝ POMÁHAT SI.

rapper Revolta – Marek Kaleta

Lidé ho znají pod pseudonymem ,, Revolta ,,. Pravým jménem se jmenuje Marek Kaleta (* 1989, Krnov). Od 9. třídy bydlel na koleji v Ostravě a své první texty začal psát když měl 16 let. Navštěvoval sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkové, kde hrál i basketbal. Jeho oblíbený žánr byl Rep a Hip-Hop. Rozhodl se, že zkusí své první texty nahrát ve studiu. Své první demo vydal v roce 2007 s názvem ,, T.E.O.T.L. ,, Tehdy měl pseudonym Marassi. V roce 2009 vydal druhé CD s názvem Sám za sebe. V roce 2010 pak vyšlo do světa album s názvem MKW, na kterém se podílel společně s jeho dlouholetým kamarádem jehož přezdívají Kalo Wyo. Marek Kaleta po střední škole studoval na Ostravské Univerzitě obor-Sociální práce a psychologie. Po roku přišel k názoru, že chce naplno tvořit hudbu a tak si prošel mnoha profesemi. Snažil se vydělávat, aby mohl vše investovat do hudby. Rodina ho v tvorbě hudby nepodporovala, prý v tom neviděla perspektivu.
Od tvorby hudba revolty nic neodradilo ani dvakrát zlomená čelist a ochrnutý spodní ret. Po půl roce vnitřního boje napsal text Zahoď masku, postavil se na nohy a šel si za svou vizí pomáhat lidem přes hudbu. Delší dobu ho trápila celospolečenská situace – morálka, lidská čest, alkohol, drogy a všude přítomná chemie. Právě toto byl důvod, proč si osvojil pseudonym Revolta (Vzpoura). V roce 2012 vydal album s názvem ,, Evoluce Vědomí ,, který mnoho lidem pomohl k tomu, aby začali věřit sami sobě a nenechali se ovlivňovat druhými. Dal jim naději věřit v lepší svět. Tu naději dal i mně :)
V roce 2012 s kamarádem Adamem Raw založili společně projekt s názvem ,, Seberevolta ,, snaží se motivovat lidi ke zdravému životnímu stylu prostřednictvím cvičení s vlastní váhou. Tento projekt je úspěšný po celém Československu a motivuje mladých lidí. Od roku 2013 Revolta organizuje přednášky po základních a středních školách.

Co na to říkají ostatní lidé? Samozřejmě, stejně jako my, i Revolta mě svých nepřející. No mladý Revolta se nikdy svého snu nevzdal. Je neuvěřitelné, že už jako mladý chlapec věděl, co jsou opravdové hodnoty člověka. I když je těžké být sám sebou v dnešní době, on si stál vždy za svým snem. V písničce Tak bojuj pozvedl i myšlenku jako stát za svými názory a neměnit se kvůli druhým. V 16 letech měl napsat názor na téma ,, Dnešní svět ,, učitelka si do školy zavolala jeho rodičů. A proč? Protože nezapadal mezi lidi, který si nechali skákat po hlavě. Měl vlastní názory a sny. Jeho konspirační teorie mě hned zaujaly. Odpůrci ho nazvali komunistům a nacistům, kvůli tomu mu zrušili i koncert. Jak se k tomu mladý Revolta vyjádřil? „Jak můžu být nácek, když můj velmi dobrý kamarád je cikán? Prostě jen chci, aby mladí ctili morálku, nebrali drogy a makali na sobě, „. Revoltove písničky nebudete nikdy slyšet v rádiích, protože skoro nikdo si nechce připustit, jak to na tomto světě chodí. Nikdo si nechce připustit pravdu a každý bude chodit raději po vyšlapané cestě stáda, jak by si měl vyšlapat tu vlastní. Svými texty nás chce Revolta informovat o realitě ve světě.