společensky odpovědná organizace – definice

společensky odpovědná organizace – „etické chování je tržně výhodné“.
Mamagement chápe etiku jako jeden z konkurenčních nástrojů na trhu,

společensky odpovědná organizace - definice
společensky odpovědná organizace – definice

Společenská odpovědnost organizací (CSR – corporate social responsibility) je koncept, v rámci kterého organizace na dobrovolné bázi integrují sociální a environmentální aspekty do svých každodenních činností a vztahů se zainteresovanými stranami. Nová definice Evropské komise z roku 2011 ji shrnuje jako odpovědnost organizací za jejich vliv na společnost.

Spojení ekonomických, environmentálních a společenských cílů, které ve vaší organizaci často již existují
Spojení ekonomických, environmentálních a společenských cílů, které ve vaší organizaci často již existují

Koncept CSR je relativně nový. Spojení ekonomických, environmentálních a společenských cílů, které ve vaší organizaci často již existují, avšak paralelně vedle sebe, vám přinese jasnou konkurenční výhodu. CSR nic nenařizuje, do ničeho nenutí. Říká, jak můžete dělat věci jinak a lépe, abyste mohli dosáhnout lepších výsledků a vyšších dlouhodobých zisků s ohledem na své okolí.

CSR je směr, který klade důraz na změnu orientace organizací z krátkodobých na dlouhodobé cíle. CSR není, jak se mnozí domnívají, jen firemní filantropie či širší záběr firmy v public relations. Je postavena na třech vzájemně provázaných pilířích – ekonomickém, environmentálním a společenském. Chce-li být organizace úspěšná, musí se každodenně stejnou měrou věnovat všem třem oblastem – uplatňovat principy corporate governance, pracovat na každodenním zlepšování vztahů se zákazníky a dodavateli, ve zvýšené míře dbát na zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců, prosazovat uplatňování principů rovných příležitostí, ekologicky vyrábět a uplatňovat ekologickou politiku atd. CSR je dlouhodobou investicí do rozvoje organizace.

Dlouhodobé, systematické uplatňování odpovědného chování ve všech třech oblastech přináší firmě řadu výhod – větší ekonomický růst, vyšší transparentnost obchodních operací, zvýšenou loajalitu a produktivitu zaměstnanců, větší loajalitu zákazníků, snížení nákladů na řízení rizik, zlepšení vztahů s okolím, přímé finanční úspory spojené s ekologickou praxí.

formální právní organizace – definice

formální právní organizace – „co není zákonem výslovně zakázáno, je
dovoleno „. Management podniku se zaměřuje na to, aby činnost firmy byla formálně právně v pořádku.

formální právní organizace - definice
formální právní organizace – definice

Vyskytuje se nesprávná představa, že organizace se chová eticky, pokud postupuje podle zákona. Etický kodex má vypracovaný jen jako vnitropodnikový dokument, který je primárně zaměřen na odpovědnost zaměstnanců,

amorální organizace – definice

amorální organizace – chování podniku se rozumí jako etické, pokud nejsou nekalé praktiky odhalené. Ztráty způsobené odhalením neetického, případně nelegálního chování jsou považovány za nutné náklady podnikání. vše je podrobeny maximalizaci zisku, podnik nevyužívá etický kodex ani žádný podobný nástroj,

amorální organizace - definice
amorální organizace – definice

společenská odpovědnost firem

Velikost konceptu společenské odpovědnosti firem způsobuje velkou terminologickou nejednotnost v této oblasti, proto v současnosti neexistuje celosvětová definice.

společenská odpovědnost firem
společenská odpovědnost firem

Je to zapříčiněno hlavně tím, že společenská odpovědnost firem je založena na dobrovolnosti a nemá striktně vymezené hranice. Dává tak prostor k rozsáhlé diskusi, chápání a interpretací této problematiky různým zájmovým skupinám. tři nejznámější definice jsou (Pavlík et al, 2010, s. 19):
„CSR je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholders. “
Evropská unie (zelená kniha) „CSR je kontinuální závazek podniků chovat se eticky, přispívat k ekonomickému růstu a zároveň přispívat ke zlepšování kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně jakož i místní komunity a společnosti jako celku. “
World Business cousil for Sustainable Development

Činnost bank a poboček zahraničních bank podléhá dohledu vykonávanému Českou národní bankou

Činnost bank a poboček zahraničních bank podléhá dohledu vykonávanému Českou národní bankou; 8) v rozsahu stanoveném tímto zákonem podléhá dohledu i činnost jiných osob a subjektů související s činností nebo řízením bank nebo poboček zahraničních bank. Dohled se provádí v rozsahu stanoveném tímto zákonem nad jednotlivými bankami, pobočkami zahraničních bank nebo jinými subjekty a také nad konsolidovanými celky, jejichž součástí jsou i banky, a nad finančními konglomeráty podle § 49c.

Česká národní banka
Česká národní banka

(2) Česká národní banka při výkonu dohledu nad bankou nebo pobočkou zahraniční banky zejména přezkoumává a hodnotí organizaci řízení, rozdělení odpovědnosti, přijaté strategie, zavedené systémy a postupy při výkonu povolených bankovních činností, informační toky a rizika, kterým banka nebo pobočka
zahraniční banky je nebo může být vystavena, přičemž současně ověřuje jejich dostatečné krytí vlastními zdroji financování (dále jen „vlastní zdroje“). Národní banka Slovenska provede alespoň jednou za kalendářní rok přezkoumání a hodnocení přiměřeně k povaze a rozsahu prováděných bankovních činností. na základě vykonávaného dohledu Národní banka Slovenska posoudí, zda organizace řízení banky nebo pobočky zahraniční banky, přijaté strategie, zavedené systémy a postupy při výkonu povolených bankovních činností a vlastní zdroje odpovídají obezřetnostnímu řízení banky nebo pobočky zahraniční banky, a současně posoudí dostatečnost krytí rizik vlastními zdroji.
(3) Předmětem dohledu není rozhodování sporů ze smluvních vztahů bank nebo poboček zahraničních bank a jejich klientů, na jejichž projednávání a rozhodování jsou příslušné soudy nebo jiné orgány podle zvláštních predpisov.14)
(4) Dohled na konsolidovaném základě nenahrazuje dohled nad jednotlivými osobami zahrnutými do konsolidovaného celku a nenahrazuje se jím výkon dohledu nad jednotlivými bankami a pobočkami zahraničních bank podle tohoto zákona ani dohled podle zvláštního predpisu.6)
(5) Doplňující dohled nad finančními konglomeráty nenahrazuje dohled na konsolidovaném základě, dohled nad jednotlivými osobami zahrnutými do konsolidovaného celku, dohled nad jednotlivými osobami zahrnutými
do finančního konglomerátu, dohled nad jednotlivými bankami a pobočkami zahraničních bank podle tohoto zákona ani dohled podle zvláštních predpisov.15b)

Činnost bank a poboček zahraničních bank podléhá dohledu vykonávanému Českou národní bankou
Činnost bank a poboček zahraničních bank podléhá dohledu vykonávanému Českou národní bankou

Výkon dohledu na konsolidovaném základě nebo výkon doplňkového dohledu nad finančními konglomeráty nezakládá povinnost národní banky vykonávat dohled nad jednotlivými osobami zahrnutými do konsolidovaného celku, nebo finančního konglomerátu, které nepodléhají dohledu vykonávanému Českou národní bankou.
(7) Banka a pobočka zahraniční banky musí umožnit účast osob pověřených výkonem dohledu na jednání valné hromady banky, dozorčí rady banky, statutárního orgánu banky nebo vedení pobočky zahraniční banky.

Společensky odpovědné investování

Společensky odpovědné investování patří dnes k celosvětovým hodnotným formám investic, které využívají nejen jednotliví, ale i institucionální subjekty.
Navzdory tomu se tato problematika v naší oblasti věnuje jen malé pozornosti. Naší práci proto začínáme objasňováním pojmu, který předchází sociálně odpovědnému investování, a sociálně odpovědné správě, nebo jinými slovy společenská odpovědnost firem.

Společensky odpovědné investování
Společensky odpovědné investování

V současné době se v celém světě zveřejňují zprávy o společensky odpovědném investování – podnikání (zprávy o společenské odpovědnosti podniků) velkých korporací. SZP se stala součástí obchodní strategie mnoha, zejména nadnárodních korporací.
V literatuře se synonymně používají i blízké pojmy „firemní společenská výkonnost“, „trvalá investice“ nebo „trvalá udržitelnost“, „etika podnikání“, ale i „firemní občanství“, přičemž na etiku se již nahlíží jako na širokou základnu SZP
(Wagnerová, 2011, s. 8).

Rozsah konceptu společenské odpovědnosti podniků způsobuje značnou terminologickou nejednotnost v této oblasti, proto v současné době neexistuje celosvětová definice. Je zapříčiněné hlavně tím, že společenská odpovědnost podniků je založena na dobrovolnosti
a nemá striktně vymezené hranice. Dává prostor k rozsáhlé diskusi, chápání a interpretaci této problematiky různým zájmovým skupinám. Tři nejznámější definice jsou (Pavlík a kol., 2010, s. 19):
„CSR je dobrovolné začlenění sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s podnikovými partnery.“
Evropská unie (Zelená kniha)
„CSR je kontinuální závazek podnikatelů spravovat eticky, přispívat k ekonomickému růstu a zároveň přispívat k zlepšování kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako místního společenství a společnosti jako celku“.
World Business Cousil pro udržitelný rozvoj

VDC kancelářská technika s.r.o. Kladno, 27201, T. G. Masaryka 98

VDC kancelářská technika s.r.o.
Kladno, 27201, T. G. Masaryka 98

VDC kancelářská technika s.r.o. Kladno, 27201, T. G. Masaryka 98
VDC kancelářská technika s.r.o. Kladno, 27201, T. G. Masaryka 98

Kontaktní informace
web: www.vdc.cz
David Bošek – Společník
e-mail: info@vdc.cz
telefon: +420 284 686 668
+420 284 686 666
Otevírací doba
pondělí 07:30 – 18:00
úterý 07:30 – 18:00
středa 07:30 – 18:00
čtvrtek 07:30 – 18:00
pátek 07:30 – 18:00
sobota zavřeno
neděle zavřeno
Canon, faxy, kopírky, tiskárny, servis, pronájem, spotřební materiál, tonery, cartridge, papír.