Lutherova společnost

Lutherova společnost

Lutherova společnost (dále jen „LS“) vznikla v listopadu 2004 jako dobrovolné zájmové sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Cílem LS společnosti je šířit a rozvíjet duchovní odkaz Dr. Martina Luthera. LS se zaměřuje na poznání a prostředkování života a díla tohoto reformátora církve, jeho následovníků i všech nositelů jeho duchovního odkazu. LS své poslání realizuje vydáváním publikací, přednáškami, konferencemi, kursy, pořádáním různých dalších akcí a také navazováním styků s partnerskými organizacemi v ČR i v zahraničí.

Lutherova společnost
V Jirchářích 14/152
CZ-110 00 Praha 1 – Nové Město
Česká republika
IČO: 26679451, DIČ: CZ26679451, Neplátce DPH

:: Infoservis

K zasílání informací o činnosti Lutherovy společnosti se můžete přihlásit prostřednictvím našeho formuláře, nebo odesláním emailu na adresu info@luther.cz s uvedením předmětu zprávy INFOSERVIS – PRIHLASENI.

Globální etický kodex pro cestovní ruch

Základním referenčním rámec pro zodpovědný a udržitelný cestovní ruch je Globální etický kodex pro cestovní ruch (GCET), který představuje komplexní soubor zásad určených pro vedení klíčových aktérů v rozvoji cestovního ruchu. Zaměřuje se na vlády, cestovní ruch, obce i turisty a snaží se maximalizovat přínosy tohoto odvětví a minimalizovat jeho potenciálně negativní dopad na životní prostředí, kulturní dědictví a společnosti po celém světě.

Přijatá v roce 1999 Valným shromážděním Světové organizace cestovního ruchu, jeho uznání ze strany Organizace spojených národů o dva roky později výslovně povzbudilo UNWTO k podpoře účinného sledování jeho ustanovení. Přestože kodex není právně závazný, představuje mechanismus dobrovolného provádění tím, že uznává roli Světového výboru pro etiku cestovního ruchu (WCTE), na který mohou zúčastněné strany předložit věc týkající se aplikace a výkladu dokumentu.

10 principů kodexu dostatečně pokrývá hospodářské, sociální, kulturní a environmentální složky cestovního ruchu a cestovního ruchu:

 

1. Porozumění a prosazování společných etických hodnot pro lidstvo, s postojem tolerance a respektu k rozmanitosti náboženských, filozofických a morálních přesvědčení, jsou základem i důsledkem zodpovědného cestovního ruchu; zainteresované strany v oblasti rozvoje cestovního ruchu a samotní turisté by měli sledovat sociální a kulturní tradice a praktiky všech národů, včetně menšin a domorodých národů, a uznat jejich hodnotu;

2. Činnosti v oblasti cestovního ruchu by měly být prováděny v souladu s atributy a tradicemi hostitelských regionů a zemí as ohledem na jejich právní předpisy, postupy a zvyky;

3. Hostitelské komunity na jedné straně a místní odborníci na straně druhé by se měli seznámit s turisty, kteří je navštěvují, a respektovat je a seznámit se s jejich životním stylem, chutí a očekáváním; vzdělávání a odborná příprava poskytovaná odborníkům přispívají k pohostinnému přijetí;

4. Úkolem veřejných orgánů je poskytovat ochranu turistům a návštěvníkům a jejich věcem; musí věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti zahraničních turistů z důvodu jejich zvláštní zranitelnosti; měly by usnadnit zavádění specifických informačních prostředků, prevence, bezpečnosti, pojištění a pomoci v souladu s jejich potřebami; útoky, únosy, únosy nebo hrozby pro turisty nebo pracovníky v odvětví cestovního ruchu, jakož i úmyslné zničení turistických zařízení nebo prvků kulturního nebo přírodního dědictví by měly být vážně odsouzeny a potrestány v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy;

5. Cestující by turisté a návštěvníci neměli spáchat žádný trestný čin nebo jakýkoli čin považovaný za trestný podle zákonů navštívené země a zdržet se jakéhokoli jednání považovaného za urážlivé nebo škodlivé pro místní obyvatelstvo, nebo by mohlo poškodit místní prostředí; měly by se zdržet veškerého obchodování s nedovolenými drogami, zbraněmi, starožitnostmi, chráněnými druhy a výrobky a látkami, které jsou nebezpečné nebo zakázané vnitrostátními předpisy;

6. Turisté a návštěvníci mají povinnost seznámit se ještě před odjezdem s charakteristikami zemí, které se chystají navštívit; musí být informováni o zdravotních a bezpečnostních rizicích spojených s jakýmikoli cestami mimo své obvyklé prostředí a chovat se takovým způsobem, aby tato rizika byla minimalizována.

Doporučení týkající se zodpovědného využívání ratingů a recenzí na digitálních platformách

Doporučení týkající se zodpovědného využívání ratingů a recenzí na digitálních platformách
Světový výbor pro etiku cestovního ruchu

Během posledního desetiletí se uživatelská zpětná vazba vyvinula jako nepostradatelný nástroj nejen pro spotřebitele, ale také pro poskytovatele turistických služeb a operátory, kteří mohou přizpůsobit své výrobky a služby tak, aby lépe odpovídaly očekáváním spotřebitelů. V oblasti cestovního ruchu a cestovního ruchu se uživatelská hodnocení a recenze na digitálních platformách staly ústřední součástí procesu informování, výběru a rozhodování návštěvníků při výběru místa k návštěvě, k pobytu nebo k výběru restaurací.
Ačkoli neexistují žádné konsolidované mezinárodní údaje o tomto tématu, několik studií dává představu o potenciálním vlivu hodnocení a hodnocení v chování spotřebitelů. Podle studie Evropské komise si 82% respondentů přečetlo recenze spotřebitelů dříve nakupování.
Průzkum dokončený australskými spotřebiteli naznačuje, že 40% „vždy“ nebo „Často“ používaly recenze online k posouzení služeb zákazníkům a že spotřebitelé byli více ovlivňováni negativními než pozitivními přezkumy.
V současné době jsou k dispozici on-line miliony recenzí uživatelů týkajících se cestování. TripAdvisor sám dosáhl celkových 435 milionů cestovatelských recenzí a názorů, které pokrývají 6,8 milionu ubytování, restaurací a atrakcí. Například Yelp počítá s celkem 115 miliony recenzí místních firem po celém světě.

Co se týče typu zpětné vazby, kterou uživatelé mohou najít na digitálních platformách souvisejících s cestovním ruchem, je třeba rozlišovat mezi:

a) „přezkumy“, které obvykle obsahují více kvalitativních komentářů a popisů,

b) „ratingy“, které obvykle vykazují strukturovanější nebo kvantitativní hodnocení které odpovídají různým kategoriím a stupňům spokojenosti uživatele
může být součástí přezkumu.

Digitální platformy, které poskytují cestovní obsah související přímo s uživateli, mohou být velmi užitečným zdrojem informací pro spotřebitele. To platí nejen pro výše uvedené přezkumy, jako jsou stránky TripAdvisor a Yelp, které jsou mimo jiné známé pro obsah vytvořený uživateli týkajícím se destinací, atrakcí a podniků, ale také pro webové stránky, které jsou tradičně známé jako rezervační motory, jako je Booking.com, Airbnb.com nebo Thefork.com, které mají přehledy integrované v jejich prezentaci nemovitostí, restaurací a další vybavení.

Jaroslav Doleček Studánka 134, PSČ 34701

Datum vzniku: 9.8.2006
Obchodní firma: Jaroslav Doleček
Podnikatel: Jaroslav Doleček
Sídlo: Studánka 134, PSČ 34701
Identifikační číslo: 73771309
Právní forma: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
Klasifikace ekonomických činností – CZ-NACE: Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku

PSČ 34701
Katastr, mapa Studánka 134
Ulice Studánka
Obec Studánka
Okres Tachov
Kraj Plzeňský
Statistika Statistické údaje o objektu

Identifikace objektu Studánka 134, 347 01 Studánka

GPS pozice
49.7836918877, 12.6081671861
RUIAN kód SO.15558169

globální růst zvýšil spotřebitelské ceny

V roce 2017 globální růst zvýšil spotřebitelské ceny, když pružně reagoval hlavně na ceny energetických komodit. Míru globální inflace tak ovlivnily především ceny energií, které se v porovnání s poklesem v roce 2016 meziročně během celého roku zvyšovaly. K vyšší inflaci však přispěly i ceny potravin. ve vyspělých ekonomikách se průměrná míra inflace v roce 2017 přibližně zdvojnásobila, když vzrostla na 1,7% oproti 0,8% v roce 2016, avšak jádrová inflace zůstala stabilní. Na druhé straně v rozvíjejících se ekonomikách se růst spotřebitelských
cen mírně utlumil ze 4,3% na 4,1%.
Globální ceny komodit se v roce 2017 zvýšily.
Vzrostly jednak ceny energetických surovin, v rámci kterých meziroční růst průměrné ceny ropy o více než 20% odrážel globální poptávka, pokles zásob v USA i dohodu členských zemí OPEC-u a dalších producentů omezovat těžbu. Dynamicky se zvýšily také ceny kovů, které byly ovlivněny silným růstem stavebnictví a zpracovatelského průmyslu v Číně, současně je podporoval i příznivý výhled globální ekonomiky.
Průměrné ceny potravinových komodit na meziroční bázi poklesly, což bylo výsledkem vysoké úrovně globálních zásob a příznivého počasí.

Makroekonomický vývoj

Globální trendy vývoje produkce a cen Rok 2017 byl pro světovou ekonomiku ve srovnání s předchozím rokem pozitivnější.
Po dvou letech zpomalování došlo k akceleraci růstu globálního hospodářství z 3,2% v roce 2016 až na přibližně 3,7% 1 , Přičemž uvedený vývoj byl ovlivněn oživením investic, průmyslové výroby a obchodu, přetrvávajícími příznivými finančními podmínkami a podpůrnými hospodářskými politikami. Současně došlo k širokospektrálnímu oživení ekonomik vedoucímu k vyšší synchronizaci hospodářských cyklů.
V rámci jednotlivých seskupení zemí se na rychlejším růstu světového hospodářství podíleli především vyspělé ekonomiky, ve kterých aktivita rostla rychlejším tempem ve srovnání s původními očekáváním. K dynamičtějšímu růstu současně přispěly i rozvíjející se ekonomiky, v rámci kterých komoditní exportéři profitovali z rostoucích cen surovin.
Ve vyspělých ekonomikách ve většině zemí růst akceleroval. Svou výkonnost posílilo americké hospodářství, kdy příznivý vývoj na trhu práce a solidní růst reálných příjmů nadále stimuloval soukromou spotřebu. nejvýrazněji
však ekonomiku podpořil investiční poptávka, když po propadu v předchozím roce došlo k silnému oživení infrastrukturních investic a investic do zařízení. V USA i v roce 2017 přetrvávaly příznivé finanční podmínky podmíněné dobíhajícím akomodativní měnovou politikou. V průběhu roku však Fed celkově třikrát zvýšil cílovou sazbu federálních fondů a v říjnu přistoupil k programu normalizace bilance, na jehož základě bude postupně redukovat držbu cenných papírů prostřednictvím snižování reinvestování splátek jistiny těchto cenných papírů. charakter americké ekonomiky budou v následujícím období formovat uvedené kroky spolu s nejrozsáhlejší daňovou reformou za ostatních 30 let, schválenou v závěru roku. globální ekonomiku podpořila i eurozóna. navzdory zpomalení domácí poptávky hospodářství profitovalo ze silnější exportní výkonnosti a pomalejšího
World Economic Outlook Update, January 2018.
růstu importů. Ekonomiku nadále podporovala pokračující uvolněná měnová politika. Na druhé straně růst globálního hospodářství tlumilo Spojené království, jehož ekonomická aktivita rostla nejpomalejším tempem za posledních pět let. Zpomalila se především soukromá spotřeba, kdy domácnosti omezily své výdaje v prostředí rostoucí inflacea klesajících reálných příjmů. překvapivě v prostředí zvýšené nejistoty související s budoucím nastavením vztahů s EU ekonomiku podržel investiční poptávka. Slabší kurz libry podpořil portál výkonnost, která spolu s slabším dovozy vedla k pozitivnímu dopadu čistého vývozu na ekonomiku. Na akcelerující cenový vývoj reagovala Bank of England zvýšením oficiální sazby poprvé za 10 let.

Slováci prožívají historické sucho

Slováci prožívají historické sucho. Pokud do konce měsíce nezaprší podle klimatologa Slovenského hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Pavla Faško to bude nejsušší březen za posledních 142 let.

Nedostatek srážek vnímají negativně zemědělci, ale takové počasí zřejmě zabránilo povodním, které mohly nastat při dešti v kombinaci s tajícím sněhem. „Je to příklad toho, když se mluví o extrémnosti počasí a klimatu,“ řekl na dnešní tiskové konferenci ČHMÚ Faško.

Fenoménem posledních let je střídání období bohatých na déšť a období bez srážek. Dříve jsme svědky teplejšího počasí, chybí mimořádně studené měsíce. „I když se objeví silně mrazivé období, obvykle trvá jen dva týdny nebo někdy až méně. To je i příklad letošní zimy, „poznamenal Faško. Jak dodal, střídání teplých a studených extrémů bude zřejmě typické i pro zimy v budoucnosti. Zemědělci zas budou muset do budoucna počítat se suchou jarem, pokud se nechtějí smířit s nižší úrodou. „Musíme tyto věci přihlížet při plánování, jakými plodinami budeme vysévat půdy, aby dopady takových negativ nebyli na následující sklizně tak velké,“ uvedl Faško. Druhou možností je vytvoření dostatečných zásob vody a následně její rozvoz do sušších oblastí.

Podle klimatologa jsou projevem extrémů počasí i teplé dny, které se dají přežít v tričku s krátkým rukávem, během nichž v nížinách stále zaznamenáváme ranní přízemní mrazy. Vývoj počasí v dalších měsících bude záviset na deště. „Pokud by bylo srážek iv následujících měsících málo, mohlo by se stát, že další měsíce by mohly být mimořádně teplé, protože suché prostředí vytváří velmi dobré předpoklady pro rychlý vzestup teploty vzduchu,“ řekl Faško. Jak dodal, v tom případě by už jarní měsíce dosahovaly teploty typické pro pokročilejší léto.

Maďarsko oznámilo OSN, že vystoupí z globálního migračního balíčku

Maďarská vláda oficiálně oznámila OSN (OSN), že Maďarsko vystoupí z procesu schvalování jejího globálního migračního balíčku. Podle internetového vydání týdeníku Heti Világgazdaság o tom v Budapešti informoval ministr zahraničí vlády Viktora Orbána Péter Szijjártó. „Potvrdilo se, že postoj Maďarska k migraci je diametrálně odlišný od stanoviska OSN. Maďarsko nebude měnit svou migrační politiku a nezmění ji ani globální migrační balík, „dodal šéf resortu diplomacie.

Heti Világgazdaság však tvrdí, že námitky maďarské vlády proti návrhu OSN neobstojí. Zemím, které ji ratifikují, totiž z migračního balíčku nevyplývají žádné povinnosti a svou migrační politiku si členské země mohou i nadále zachovat. Navíc tento návrh počítá is intenzivnějším bojem proti ilegální migraci. Podle maďarského kabinetu základní koncepce tohoto dokumentu OSN protiřečí zdravému rozumu i snahám o obnovení evropské bezpečnosti.

Závěrečný text tzv. Globálního kompaktu pro bezpečnou, regulovanou a legální migraci odsouhlasily členské státy světového společenství na půdě Valného shromáždění OSN v New Yorku 13. července. Globální kompakt je výsledkem bezmála dvouletých tematických diskusí a konzultací mezi členskými státy OSN s ambicí pokrýt všechny stránky fenoménu migrace a představuje vůbec první dokument vypracovaný na půdě OSN k tomuto tématu.

modelingová agentura Lara Models řeka 180 eur za fotky

Mladá dívka dostane na facebooku zprávu z falešného profilu se jménem Kristína Skaut nebo Silvia Skaut. Píše se v ní, že jí zvou na výběr a kurz pro budoucí modelky.

Za jednodenní kurz si modelingová agentura Lara Models řekne 180 eur. Slíbí profesionální styling, fotoknihu a certifikát, že dívka prošlo modelingovou kurzem. Uběhne pár měsíců, ale agentura se neozve. Book ani certifikát nikdy nedorazí.

„Výběrové řízení proběhlo v hotelu v Dunajské Stredě. Byly tam všelijací lidé, mladé dívky, hezké i ošklivé. Bylo jim to jedno, jen aby každý zaplatil, „popisuje čtenářka z okresu Dunajská Streda, která si nepřála své jméno zveřejnit, ale redakce ho umí.

Poskytla kopie všech dokumentů, které od agentury dostala.

„Na prvním setkání nám přitom řekli, že moje dcera postupuje přímo do finále, máme to i rukou napsané na objednávce,“ říká nespokojená matka.

V zvláštní postavené smlouvě je například zakotven i poplatek 25 eur za změnu termínu kurzu.

Čím je vyšší teplota, tím je větší výpar vody z půdy

„Přestože jsme v zimě měli v průměru na Slovensku hodně srážek a chladnější byl i březen, přišel měsíc, který byl až o šest stupňů Celsia teplejší než normál a všechno je pryč. Čím je vyšší teplota, tím je větší výpar vody z půdy.

Pokud nepřijdou vydatnější srážky, tak koncem května může nastat katastrofa. Už nyní zemědělci počítají škody. Dalším důsledkem jsou požáry. V tomto období a v takové nadmořské výšce jako jsou Kežmarské Žlaby v minulosti nikdy nehořelo, „zdůraznil M. Lapin.

Málo vodních zdrojů
Několik regiony u nás jsou potenciálně ohroženy nedostatkem vody. „Paradoxně v současnosti je relativně největší sucho na severu země, na Oravě, Kysucích a v Liptově. Kritickými místy jsou ale nížiny jako je Východoslovenská, které mají hluboko zdroje podzemní vody a těžké půdy.

Výjimkou je Žitný ostrov, který vydatně napájí Dunaj. V minulosti byl takový poměr, že 65 procent srážek na Slovensku se vypařilo a zbytek odtekla. V současnosti se vypařuje až 70 procent srážek. Tento stav se bude stále zhoršovat, „upozornil M. Lapin.