Psychiatrie: středověk neskončil…

Jak to všechno začalo? Jak se zrodila psychiatrie, co předcházelo dnešním „moderním“ postupům a jak jsme na tom dnes? Zdá se, že středověk neskončil… www.cchr.cz

Nizozemsko v roce 2006 částečně otevřelo trh práce

Rozhodnutí, které nizozemská vláda přijala dne 14. září 2006, se týká sektorů s nedostatkem pracovní síly, nebo vysokým počtem nelegálních pracovníků. Nizozemsko bylo mezi zeměmi, které se po diskusích rozhodli uplatnit přechodná omezení volného pohybu pracovníků ze zemí EU-8. Podle nové schémata, která vstoupila v platnost 17. září 2006, zaměstnavatelé ve vybraných sektorech již nebudou muset dokazovat na Centru pro práci a příjmy (Centrum voor Werk en Inkomen, CWI), že nedokáží najít pro danou práci nizozemského pracovníka, v případě že chtějí najmout někoho z EU-8.

Nová pravidla pokrývají následující sektory: zpracování dřeva a velkoprodej, zpracování kovů, pekárny, jatka a řezníci, drobný prodej a řemesla, určité podnikatelské služby, stavebnictví, určité části centrální a místní vlády a telekomunikace.

V listu pro nizozemský parlament od H.A.L. Hoof se píše, že země postupně odstraní bariéry iv jiných sektorech. Nizozemská vláda začala současně tvrdě potírat nelegální práci, zejména ve stavebnictví a v řemeslech. Podle Hoof vláda zvažuje, že po úplné liberalizaci trhu práce bude zcela odstraněn i systém pracovních povolení.

Studium meteorologie a klimatologie na Fakultě matematiky

Meteorologie a klimatologie patří mezi magisterské programy oboru fyzika na FMFI UK. Od ročníku 2015/2016 je tento studijní program spojený s environmentálními fyzikou a obnovitelnými zdroji energie do jednoho ŠP, kde tvoří studijní podprogram s téměř nezměněnou strukturou předmětů studia. Na Univerzitě Komenského v Bratislavě začala přednášet meteorologie a klimatologie již v roce 1939. První meteorologického pracoviště – Ústav meteorologie a klimatologie (předchůdce Katedry meteorologie a klimatologie, 1980-2004, od roku 2004 Oddělení meteorologie a klimatologie v rámci KAFZM) – vzniklo v r . 1946 na Přírodovědecké fakultě UK pod vedením Prof. Konečku (od r. 1980 na MFF UK a od r. 2001 na FMFI UK). První absolventi ukončili specializaci Meteorologie a klimatologie v r. 1952. Podobný systém přípravy meteorologů a klimatologů existuje i na Karlově univerzitě v Praze. Na Přírodovědecké fakultě UK v Bratislavě a v Brně se připravují studenti z klimatologie nebo hydrologie po bakalářském studiu základů geografie v 1. až 3. ročníku vysokoškolského studia.
Výhoda fyzikální-matematického základu v prvních 3 ročnících vysokoškolského studia pro pozdější působení meteorologů a klimatologů v praxi spočívá zejména v tom, že v posledních letech se v těchto disciplínách mnohem širší než v minulosti uplatňují analytické metody s využitím výkonné výpočetní techniky, hydrodynamických rovnic, matematických modelů a složitých statistických metod zpracování datových souborů. Fyzikální pohled na meteorologické procesy je dnes už jedinou alternativou. Několik úspěšných meteorologů a klimatologů má však i geografický základ studia.
Meteorologie je vědní disciplína, která studuje fyzikální procesy v atmosféře, přičemž se do určité míry zabývá i problémy chemismu atmosféry, zejména v souvislosti s rozptylem a transportem antropogenní podmíněných škodlivých aerosolů v atmosféře. Jedním z hlavních úkolů meteorologie je prognóza počasí, na co se dnes využívají zejména výstupy matematických modelů dynamických a termodynamických procesů v atmosféře celé Země, nebo alespoň značné části příslušné polokoule. Tyto výstupy poskytují světové centra jednotlivým národním meteorologickým službám, kde se provádí regionální interpretace prognózy počasí s využitím měření v síti meteorologických stanic ze širšího okolí daného státu.
Klimatologie se zabývá analýzou a výzkumem dlouhodobého režimu atmosférických podmínek na základě spolehlivých dlouhodobých měření podle unifikovaných metod na celém světě. Kromě statistického zpracování středových, rozptylových a cyklických charakteristik klimatických poměrů jednotlivých lokalit a větších oblastí se v této disciplíně řeší i problémy změn a kolísání klimatu, včetně přirozených a antropogenní podmíněných příčin těchto změn. Nejnovějším problémem klimatologie je předpokládaná změna globálního klimatu vlivem růstu skleníkového efektu atmosféry. Vývoj této změny se řeší také s využitím hydrodynamických klimatických modelů, do kterých je zabudován vliv růstu skleníkového efektu atmosféry, aerosolů, orografie a interakce oceánů, atmosféry, pevnin a jiných klimatotvorných faktorů ..
Absolventi magisterského studijního programu Meteorologie a klimatologie najdou uplatnění především v různých útvarech Slovenského hydrometeorologického ústavu (v Bratislavě – Koliba, letiště a Malý Javorník; v Jaslovských Bohunicích; v Banské Bystrici; v Gánovce při Popradu; v Košicích). Uplatnit se mohou iv jiných institucích na celém Slovensku (Geofyzikální ústav SAV, Hydromeliorace, Výzkumný ústav pedologii a ochrany půdy, Výzkumný ústav vodního hospodářství, Ústav hydrologie SAV, vše v Bratislavě, Zemědělská univerzita v Nitře, Lesnický výzkumný ústav a Lesnícka fakulta Technické univerzity ve Zvolenu a i jinde). V současnosti jsou volná místa v ČHMÚ a v GFÚ SAV v Bratislavě. Část absolventů se uplatnila i na podobných pracovištích v ČR nebo jinde v zahraničí. Průměrná roční potřeba absolventů zaměření Meteorologie a klimatologie je 4 až 5, ale vzhledem k tomu, že někteří absolventi se rozhodnou pro jiné zaměstnání, může každý rok ukončit na OMK na KAFZM FMFI UK až 8 studentů. Absolventi magisterského studijního programu Meteorologie a klimatologie mohou pokračovat v denní i externí formě doktorského studijního oboru Meteorologie a klimatologie také v Oddělení meteorologie a klimatologie.

Základním předpokladem úspěšného studia v Oddělení meteorologie a klimatologie (OMK) je absolvování prvních 3 ročníků bakalářského studijního programu Fyzika na FMFI UK. Neméně důležitým předpokladem je však také zájem o problematiku meteorologie a klimatologie, která do značné míry souvisí s některými sociálními a ekonomickými aktivitami jakož i s ochranou a tvorbou životního a přírodního prostředí. Úzký vztah k meteorologii a klimatologii má letectvo (parašutismus, jachtingu, závěsné létání), zemědělství a zahrádkářství, lesnictví, vodní hospodářství, doprava, ochrana přírody, zdravotnictví, turistický ruch, sport a tělovýchova (jachting, skialpinismus …), urbanismus, výzkum, projektová činnost a řada dalších. Do roku 2012 ukončilo studium meteorologie a klimatologie 147 studentů, seznam je na www.dmc.fmph.uniba.sk

Hledání práce v Maďarsku: Co všechno si potřebujete vyřídit?

Není divu, že Slováci se stěhují za hranice k maďarským sousedům kvůli levnějším cenám nemovitostí. Většina z nich však dochází za prací zpět na Slovensko. Horší je to z jazykem. Na to, abyste mohli v Maďarsku ucházet o práci, je nezbytná znalost maďarského jazyka.

S hledáním práce je to v Maďarsku o něco jednodušší, než na Slovensku. Nezaměstnanost je tu skoro o polovinu nižší, než na Slovensku, uvádí statistický úřad Evropské unie Eurostat, podle kterého je nezaměstnanost v Maďarsku 6,3 procent.

Kromě nutnosti ovládat maďarský jazyk, se na vyšších manažerských pozicích vyžaduje znalost anglického jazyka. Pro Slováky platí stejné pracovní a platové podmínky, jak pro maďarských občanů. Pokud se však plánujete zdržovat v Maďarské republice déle než tři měsíce a vykonávat tam výdělečnou činnost, máte povinnost registrovat se na příslušném úřadě, kde vám bude vydáno registrační potvrzení. Toto potvrzení se vydává na dobu neurčitou.

Podmínky práce v Maďarsku:
1) Každý zaměstnaný člověk musí mít své identifikační číslo pojištěnce pro potřeby sociálního pojištění. V případě, že se zaměstnáte, o toto číslo musí požádat zaměstnavatel do tří dnů od nástupu zaměstnance do práce. Tato žádost se podává na pobočce zdravotní pojišťovny v župě.
2) Po přidělení identifikačního čísla je možné využívat zdravotnické služby v zemi. Odvodová povinnost do zdravotní pojišťovny je kolem 5100 forintů za měsíc.
3) Potřebné je požádat o daňové identifikační číslo na příslušném daňovém úřadě, který vydá osvědčení (průkaz) o daňovém identifikačním čísle.
4)Výška minimální mzdy je 78 tisíc forintů. Zaručená minimální mzda, kde se vyžaduje minimálně středoškolské vzdělání, resp. odborná kvalifikace je 94 tisíc forintů.
5) Sazba daně je 16 procent ze základu daně.
6) Dávky během pracovní neschopnosti, mateřský příspěvek, dávky ošetřování člena rodiny a rodičovský příspěvek se stanoví na základě částky odvedené do zdravotní a sociální pojišťovny.
7) Pro zahájení podnikání není třeba povolení. Je však třeba si získat informace o právních předpisech při podnikání.
8) Při některých povoláních je třeba si dát ověřit diplomy a vysvědčení, které uznává ministerstvo školství v Maďarsku (Oktatási Minisztériuum).

Růst extrémnosti vícedenních úhrnů srážek na Slovensku

Jak jsme informovali v jednom z předešlých článků, v souvislosti s růstem globální a regionální teploty vzduchu a množství vodní páry v troposféře, roste i pravděpodobnost a četnost výskytu mimořádně až extrémně vysokých denních a vícedenních úhrnů atmosférických srážek. Tento fakt potvrzují nejen pozemní či satelitní měření, ale je fyzikální konzistentní také s teorií, popisující dynamické procesy spojené s toky vlhkosti v atmosféře a genezí atmosférických srážek. Teorie přitom uvádí, že teplejší atmosféra, vyšší teplota povrchu oceánů a pevnin vedou nejen k vyššímu výparu vody z jejich povrchu, ale také k schopnosti samotné atmosféry zadržovat větší množství vodní páry. Uvedený trend, kromě převážné části mimotropických (zejména kontinentálních) oblastí na severní polokouli, registrujeme i na Slovensku, a to jak v chladném (říjen – březen) jakož i teplem pololetí (duben – září). V tomto textu se budeme věnovat regionální analýze maximálních 2-denních úhrnů atmosférických srážek (dále jen „RR2d“) na území Slovenska v období 1951-2017, u kterých jsme zaznamenali v některých oblastech významné změny frekvenční (statistické) distribuce RR2d, a to hlavně v jarních a letních měsících roku.

Změna klimatu vede k významnému růstu teploty vzduchu v celé kontinentální části Evropy, včetně Slovenska. Zatímco v Evropě za posledních zhruba 138 let vzrostla průměrná roční teploty vzduchu o přibližně 1,5 ° C (tempo růstu 0,25-0,30 ° C / desetiletí od roku 1961), na Slovensku to bylo v průměru o až 1, 7 – 1,8 ° C, přičemž nejvýrazněji se růst teploty projevuje v letních měsících, kdy se průměrná teplota vzduchu zvýšila také o více než 2,0 ° C (změnu distribuce odchylek teploty vzduchu v jednotlivých ročních sezónách a měsících na Slovensku a pro Bratislavu je možné vidět na Obr. 1 – výrazný je zejména posun průměrné sezónní teploty vzduchu na jaře av létě ve prospěch vyšších hodnot mezi lety 1951-2017; Obr. 2 – vývoj odchylky teploty vzduchu za teplý pololetí a léto v období 1951-2018).

Jelikož maximální tlak nasycení vodní páry v atmosféře roste v závislosti na teplotě vzduchu exponenciálně (má i velmi významný vertikální gradient), dlouhodobý růst obsahu vodní páry v atmosféře je fyzikální zdůvodnitelný a empiricky dokázaný důsledkem růstu teploty vzduchu v důsledku změny klimatu. Lze ho přímo dokumentovat i na území Slovenska, v období letních měsíců se projevuje například zvyšující se frekvencí dnů s dusném (Might MD – dny s dusném, Strong MD – dny se silným dusném, například v případě meteorologických stanic Hurbanovo, Boľkovce a Poprad).

Klimatické poměry na Slovensku

Klima chápeme jako dlouhodobý režim počasí se všemi jeho zvláštnostmi, pestrostí a proměnlivostí, kterými se na daném místě projevuje. Při analýze klimatu (podnebí) České republiky vycházíme z geografické polohy území v Evropě, resp. střední Evropě a z ní vyplývající příslušnosti ke klimatickému pásmu a klimatické oblasti.

Klimatické poměry na Slovensku
Klimatické poměry na Slovensku

Území Slovenska patří z hlediska globální klimatické klasifikace do severního mírného klimatického pásma s pravidelným střídáním čtyř ročních období a proměnlivým počasím s relativně rovnoměrným rozložením srážek během roku. Podnebí Slovenska je ovlivňováno převládajícím západním prouděním vzduchu v mírných šířkách mezi stálými tlakovými útvary, Azorské tlakovou výší a Islandskou tlakovou níží. Západní proudění přináší od Atlantiku vlhký oceánský vzduch mírných šířek. Zmírňuje teplotní amplitudy v průběhu dne i roku a přináší atmosférické srážky. Při vhodných synoptických (povětrnostních) podmínkách může být počasí v oblasti střední Evropy ovlivněno i kontinentálními vzduchovými hmotami převážně mírných šířek. Projevují se většími denními a ročními amplitudami teplot vzduchu a menším úhrnem atmosférických srážek. Kontinentální vzduch mírných šířek přináší teplé, slunečné a méně vlhké léta a chladné zimy s nízkými úhrny srážek. Avšak kromě uvedených dvou převládajících vzduchových hmot se mohou nad územím Slovenska v průběhu roku vystřídat i další, svými fyzikálními vlastnostmi specifické vzduchové hmoty (vh) vznikající v tropickém a arktickém podnebném pásmu (např .: tropická mořská a kontinentální vh, resp. Arktická mořská a kontinentální vh). Tropické vzduchové hmoty k nám pronikají převážně od jihozápadu, jihu a jihovýchodu a při své cestě procházejí přes Středomoří. V závislosti zejména na vlhkostních poměrů může jejich průnik do střední Evropy vést ke vzniku diametrálně odlišného charakteru počasí. Obecné platí, že vzduch přicházející k nám od jihu až jihovýchodu je převážně sušší a teplejší (v létě se u nás projevuje suchým a teplým až horkým počasím) jako ten, který k nám proudí od jihozápadu a má zpravidla vyšší obsah vodní páry (v létě se u nás projevuje vlhkým a teplým počasím). V zimě může občas k nám proniknout z Balkánu poměrně studený a vlhký vzduch. V zimě vede přítomnost původem tropických vzduchových hmot v našich přírodních podmínkách ke zmírnění chladnějšího charakteru počasí s možností výskytu častějších a někdy i vydatnějších srážek. Arktické vzduchové hmoty ovlivňují podnebí střední Evropy převážně v zimě. Kontinentální arktický vzduch od severovýchodu je velmi studený, stabilně zvrstvení a suchý, mořský arktický vzduch od severozápadu až severu je vlhčí, obvykle labilní zvrstvení a v malé nadmořské výšce méně chladný.

Klimatické poměry na Slovensku
Klimatické poměry na Slovensku

Výsledkem střídání se výše uvedených vzduchových hmot v průběhu roku a skutečnosti, že území Slovenska je vertikálně značně členité, je geneze pestré mozaiky regionální velmi odlišných klimatických regionů na našem území. Horská pásma, zejména vysoké, tvoří významné klimatické předěly a spolu s členitým terénem podstatně ovlivňují jednotlivé klimatické prvky, zejména teplotu vzduchu, atmosférické srážky, vlhkost vzduchu, oblačnost, sluneční svit a větrné poměry apod. Proto klimaticky odlišný charakter mají nížiny, kotliny, doliny, svahy a hřebeny horských masivů. Tvar území Slovenska, protáhlý v západo-východním směru také podmiňuje rozdíly teplotních a srážkových poměrech západního a východního Slovenska. V porovnání se západně ležící Českou republikou a Rakouskem se klima na Slovensku projevuje výraznějšími kontinentálními znaky. Vliv Atlantského oceánu na klimatické poměry Slovenska v průměru postupně klesá od západu na východ, což se projevuje například i tím, že zimy bývají na východním Slovensku ve stejné nadmořské výšce až o 3 ° C chladnější než na západě území. Vliv Středozemního moře je komplexnější, protože závisí na roční doby, směru proudění a expozice orografie. Obecně má středomořský vliv nejvýrazněji projevy na území jižně od Slovenského Rudohoří. Podnebí konkrétního území ovlivňují i ​​mikroklimatické faktory, zejména tvar reliéfu (konvexní nebo konkávní), orientace reliéfu vůči světovým stranám a převládajícímu proudění, relativní výšková členitost, vegetace i antropogenní vlivy.

REVOLTA – Stále Běžím

Věřím totiž, že jakýkoli problém, který člověk má se dá zvládnout.

Vše začíná ROZHODNUTÍM !Bez něj se neuděje nikdy nic.Na začátku všeho je vždy ROZHODNUTÍ.

Potvrď odběr: http://goo.gl/zGgWZf
Další videa: http://goo.gl/WI1lYm
E-shop – http://www.revolta-eshop.cz

Rap: Revolta
https://www.facebook.com/RevoltaMusic

Hudba: Sinima
https://www.facebook.com/sinimabeats

Střih, kamera z kempu, coloring: https://www.facebook.com/KreativLooks
Kamera z Malibu Beach: http://www.dreamteamdirectors.com

Vydavatelství: Tóny Srdce Records
https://www.facebook.com/TonySrdceRecords

Morální principy – Cesta ke štěstí: Vzkvétejte a prosperujte

Morální principy – Cesta ke štěstí: Vzkvétejte a prosperujte

„Morální principy – Cesta ke štěstí“ je průvodce k lepšímu životu založeném na zdravém rozumu, tvoří dvacet jedna univerzálních pravidel, která platí pro každého bez rozdílu rasy, barvy pleti či vyznání. Když se člověk řídí těmito principy a pomáhá v tom ostatním, může to zlepšit jeho vlastní přežití.
Podělte se o „Morální principy – Cestu ke štěstí“ se svojí rodinou, přáteli a kolegy a tím zlepšete svůj i jejich život.
„Morální principy – Cesta ke štěstí“ je k dostání i ve formě brožury, vázané knihy a DVD. Více na http://www.moralniprincipy.cz

Radka Coufalová IČO: 66137802

Kdo je Radka Coufalová IČO: 66137802?
RADKA COUFALOVÁ
IČ: 66137802
Právní forma: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Datum vzniku: 29. 4. 1997

Kdo je Radka Coufalová IČO: 66137802?
Kdo je Radka Coufalová IČO: 66137802?

Přidělený úřad Městský úřad VlašimŽivnosti a provozovny Radka Coufalová

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
Zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.3.1997
Živnost č. 2 Pedikúra, manikúra
Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.7.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Lidická 1715, Vlašim 258 01
Identifikační číslo provozovny 1004165676
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.3.2007
Živnost č. 3 Masérské, rekondiční a regenerační služby
Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.7.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Lidická 1715, Vlašim 258 01
Identifikační číslo provozovny 1004165676
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.3.2007