Psychofarmaka: peníze s cejchem smrti

Peníze s cejchem smrti je rozsáhlý dokument, odhalující zákulisí psychofarmak. Mapuje cestu od nebezpečného experimentu až po současnou masivní distribuci psychofarmak všem věkovým skupinám, nevyjímaje ani děti.

Psychiatrické léky jsou příběhem obrovských peněz – léky, které sytí miliardový průmysl a to bez jediného vyléčeného pacienta. Jejich cena je však ještě vyšší. Tyto preparáty ročně usmrtí odhadem 42.000 lidí. A počet obětí stoupá.

Tento poutavý dokument, který přináší víc než 175 rozhovorů s právníky, odborníky na duševní zdraví, rodinami obětí a poškozeným,i, strhává masku z mediálního obrazu psychiatrických léků a odhaluje brutální a velmi zavedený stroj na peníze.

Jak vzrostly v Turecku mzdy v roce 2019 ? Jaký kdo dostává plat ?

Turecký statistický úřad vyhlásil v červnu údaje o inflaci. V první polovině roku 2019 tak index spotřebitelských cen (CPI) vzrostl o 5,01 procenta. Důchody budou v Turecku v důsledku inflace v první polovině roku 2019 zvýšeny o 5,01%. S tímto zvýšením bude v Turecku v roce 2000 nejnižší důchod zvýšen z 888 tisíc Tureckých lir na 983 tisíc Tureckých lir, nejnižší zemědělský důchod na 190 tisíc tureckých lir.

inflace v Turecku
inflace v Turecku

Činnost bank a poboček zahraničních bank podléhá dohledu vykonávanému Českou národní bankou

Činnost bank a poboček zahraničních bank podléhá dohledu vykonávanému Českou národní bankou; 8) v rozsahu stanoveném tímto zákonem podléhá dohledu i činnost jiných osob a subjektů související s činností nebo řízením bank nebo poboček zahraničních bank. Dohled se provádí v rozsahu stanoveném tímto zákonem nad jednotlivými bankami, pobočkami zahraničních bank nebo jinými subjekty a také nad konsolidovanými celky, jejichž součástí jsou i banky, a nad finančními konglomeráty podle § 49c.

Česká národní banka
Česká národní banka

(2) Česká národní banka při výkonu dohledu nad bankou nebo pobočkou zahraniční banky zejména přezkoumává a hodnotí organizaci řízení, rozdělení odpovědnosti, přijaté strategie, zavedené systémy a postupy při výkonu povolených bankovních činností, informační toky a rizika, kterým banka nebo pobočka
zahraniční banky je nebo může být vystavena, přičemž současně ověřuje jejich dostatečné krytí vlastními zdroji financování (dále jen „vlastní zdroje“). Národní banka Slovenska provede alespoň jednou za kalendářní rok přezkoumání a hodnocení přiměřeně k povaze a rozsahu prováděných bankovních činností. na základě vykonávaného dohledu Národní banka Slovenska posoudí, zda organizace řízení banky nebo pobočky zahraniční banky, přijaté strategie, zavedené systémy a postupy při výkonu povolených bankovních činností a vlastní zdroje odpovídají obezřetnostnímu řízení banky nebo pobočky zahraniční banky, a současně posoudí dostatečnost krytí rizik vlastními zdroji.
(3) Předmětem dohledu není rozhodování sporů ze smluvních vztahů bank nebo poboček zahraničních bank a jejich klientů, na jejichž projednávání a rozhodování jsou příslušné soudy nebo jiné orgány podle zvláštních predpisov.14)
(4) Dohled na konsolidovaném základě nenahrazuje dohled nad jednotlivými osobami zahrnutými do konsolidovaného celku a nenahrazuje se jím výkon dohledu nad jednotlivými bankami a pobočkami zahraničních bank podle tohoto zákona ani dohled podle zvláštního predpisu.6)
(5) Doplňující dohled nad finančními konglomeráty nenahrazuje dohled na konsolidovaném základě, dohled nad jednotlivými osobami zahrnutými do konsolidovaného celku, dohled nad jednotlivými osobami zahrnutými
do finančního konglomerátu, dohled nad jednotlivými bankami a pobočkami zahraničních bank podle tohoto zákona ani dohled podle zvláštních predpisov.15b)

Činnost bank a poboček zahraničních bank podléhá dohledu vykonávanému Českou národní bankou
Činnost bank a poboček zahraničních bank podléhá dohledu vykonávanému Českou národní bankou

Výkon dohledu na konsolidovaném základě nebo výkon doplňkového dohledu nad finančními konglomeráty nezakládá povinnost národní banky vykonávat dohled nad jednotlivými osobami zahrnutými do konsolidovaného celku, nebo finančního konglomerátu, které nepodléhají dohledu vykonávanému Českou národní bankou.
(7) Banka a pobočka zahraniční banky musí umožnit účast osob pověřených výkonem dohledu na jednání valné hromady banky, dozorčí rady banky, statutárního orgánu banky nebo vedení pobočky zahraniční banky.

Makroekonomický vývoj

Globální trendy vývoje produkce a cen Rok 2017 byl pro světovou ekonomiku ve srovnání s předchozím rokem pozitivnější.

Makroekonomický vývoj
Makroekonomický vývoj

Po dvou letech zpomalování došlo k akceleraci růstu globálního hospodářství z 3,2% v roce 2016 až na přibližně 3,7% 1 , Přičemž uvedený vývoj byl ovlivněn oživením investic, průmyslové výroby a obchodu, přetrvávajícími příznivými finančními podmínkami a podpůrnými hospodářskými politikami. Současně došlo k širokospektrálnímu oživení ekonomik vedoucímu k vyšší synchronizaci hospodářských cyklů.
V rámci jednotlivých seskupení zemí se na rychlejším růstu světového hospodářství podíleli především vyspělé ekonomiky, ve kterých aktivita rostla rychlejším tempem ve srovnání s původními očekáváním.

aktivita rostla rychlejším tempem ve srovnání s původními očekáváním
aktivita rostla rychlejším tempem ve srovnání s původními očekáváním

K dynamičtějšímu růstu současně přispěly i rozvíjející se ekonomiky, v rámci kterých komoditní exportéři profitovali z rostoucích cen surovin.
Ve vyspělých ekonomikách ve většině zemí růst akceleroval. Svou výkonnost posílilo americké hospodářství, kdy příznivý vývoj na trhu práce a solidní růst reálných příjmů nadále stimuloval soukromou spotřebu. nejvýrazněji však ekonomiku podpořil investiční poptávka, když po propadu v předchozím roce došlo k silnému oživení infrastrukturních investic a investic do zařízení. V USA i v roce 2017 přetrvávaly příznivé finanční podmínky podmíněné dobíhajícím akomodativní měnovou politikou. V průběhu roku však Fed celkově třikrát zvýšil cílovou sazbu federálních fondů a v říjnu přistoupil k programu normalizace bilance, na jehož základě bude postupně redukovat držbu cenných papírů prostřednictvím snižování reinvestování splátek jistiny těchto cenných papírů. charakter americké ekonomiky budou v následujícím období formovat uvedené kroky spolu s nejrozsáhlejší daňovou reformou za ostatních 30 let, schválenou v závěru roku. globální ekonomiku podpořila i eurozóna. navzdory zpomalení domácí poptávky hospodářství profitovalo ze silnější exportní výkonnosti a pomalejšího
World Economic Outlook Update, January 2018.
růstu importů. Ekonomiku nadále podporovala pokračující uvolněná měnová politika. Na druhé straně růst globálního hospodářství tlumilo Spojené království, jehož ekonomická aktivita rostla nejpomalejším tempem za posledních pět let. Zpomalila se především soukromá spotřeba, kdy domácnosti omezily své výdaje v prostředí rostoucí inflacea klesajících reálných příjmů. překvapivě v prostředí zvýšené nejistoty související s budoucím nastavením vztahů s EU ekonomiku podržel investiční poptávka. Slabší kurz libry podpořil portál výkonnost, která spolu s slabším dovozy vedla k pozitivnímu dopadu čistého vývozu na ekonomiku. Na akcelerující cenový vývoj reagovala Bank of England zvýšením oficiální sazby poprvé za 10 let.