Společensky odpovědné investování

Společensky odpovědné investování patří dnes k celosvětovým hodnotným formám investic, které využívají nejen jednotliví, ale i institucionální subjekty.
Navzdory tomu se tato problematika v naší oblasti věnuje jen malé pozornosti. Naší práci proto začínáme objasňováním pojmu, který předchází sociálně odpovědnému investování, a sociálně odpovědné správě, nebo jinými slovy společenská odpovědnost firem.

Společensky odpovědné investování
Společensky odpovědné investování

V současné době se v celém světě zveřejňují zprávy o společensky odpovědném investování – podnikání (zprávy o společenské odpovědnosti podniků) velkých korporací. SZP se stala součástí obchodní strategie mnoha, zejména nadnárodních korporací.
V literatuře se synonymně používají i blízké pojmy „firemní společenská výkonnost“, „trvalá investice“ nebo „trvalá udržitelnost“, „etika podnikání“, ale i „firemní občanství“, přičemž na etiku se již nahlíží jako na širokou základnu SZP
(Wagnerová, 2011, s. 8).

Rozsah konceptu společenské odpovědnosti podniků způsobuje značnou terminologickou nejednotnost v této oblasti, proto v současné době neexistuje celosvětová definice. Je zapříčiněné hlavně tím, že společenská odpovědnost podniků je založena na dobrovolnosti
a nemá striktně vymezené hranice. Dává prostor k rozsáhlé diskusi, chápání a interpretaci této problematiky různým zájmovým skupinám. Tři nejznámější definice jsou (Pavlík a kol., 2010, s. 19):
„CSR je dobrovolné začlenění sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s podnikovými partnery.“
Evropská unie (Zelená kniha)
„CSR je kontinuální závazek podnikatelů spravovat eticky, přispívat k ekonomickému růstu a zároveň přispívat k zlepšování kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako místního společenství a společnosti jako celku“.
World Business Cousil pro udržitelný rozvoj