společensky odpovědná organizace – definice

společensky odpovědná organizace – „etické chování je tržně výhodné“.
Mamagement chápe etiku jako jeden z konkurenčních nástrojů na trhu,

společensky odpovědná organizace - definice
společensky odpovědná organizace – definice

Společenská odpovědnost organizací (CSR – corporate social responsibility) je koncept, v rámci kterého organizace na dobrovolné bázi integrují sociální a environmentální aspekty do svých každodenních činností a vztahů se zainteresovanými stranami. Nová definice Evropské komise z roku 2011 ji shrnuje jako odpovědnost organizací za jejich vliv na společnost.

Spojení ekonomických, environmentálních a společenských cílů, které ve vaší organizaci často již existují
Spojení ekonomických, environmentálních a společenských cílů, které ve vaší organizaci často již existují

Koncept CSR je relativně nový. Spojení ekonomických, environmentálních a společenských cílů, které ve vaší organizaci často již existují, avšak paralelně vedle sebe, vám přinese jasnou konkurenční výhodu. CSR nic nenařizuje, do ničeho nenutí. Říká, jak můžete dělat věci jinak a lépe, abyste mohli dosáhnout lepších výsledků a vyšších dlouhodobých zisků s ohledem na své okolí.

CSR je směr, který klade důraz na změnu orientace organizací z krátkodobých na dlouhodobé cíle. CSR není, jak se mnozí domnívají, jen firemní filantropie či širší záběr firmy v public relations. Je postavena na třech vzájemně provázaných pilířích – ekonomickém, environmentálním a společenském. Chce-li být organizace úspěšná, musí se každodenně stejnou měrou věnovat všem třem oblastem – uplatňovat principy corporate governance, pracovat na každodenním zlepšování vztahů se zákazníky a dodavateli, ve zvýšené míře dbát na zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců, prosazovat uplatňování principů rovných příležitostí, ekologicky vyrábět a uplatňovat ekologickou politiku atd. CSR je dlouhodobou investicí do rozvoje organizace.

Dlouhodobé, systematické uplatňování odpovědného chování ve všech třech oblastech přináší firmě řadu výhod – větší ekonomický růst, vyšší transparentnost obchodních operací, zvýšenou loajalitu a produktivitu zaměstnanců, větší loajalitu zákazníků, snížení nákladů na řízení rizik, zlepšení vztahů s okolím, přímé finanční úspory spojené s ekologickou praxí.