společenská odpovědnost firem

Velikost konceptu společenské odpovědnosti firem způsobuje velkou terminologickou nejednotnost v této oblasti, proto v současnosti neexistuje celosvětová definice.

společenská odpovědnost firem
společenská odpovědnost firem

Je to zapříčiněno hlavně tím, že společenská odpovědnost firem je založena na dobrovolnosti a nemá striktně vymezené hranice. Dává tak prostor k rozsáhlé diskusi, chápání a interpretací této problematiky různým zájmovým skupinám. tři nejznámější definice jsou (Pavlík et al, 2010, s. 19):
„CSR je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholders. “
Evropská unie (zelená kniha) „CSR je kontinuální závazek podniků chovat se eticky, přispívat k ekonomickému růstu a zároveň přispívat ke zlepšování kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně jakož i místní komunity a společnosti jako celku. “
World Business cousil for Sustainable Development